מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש גדות נדלן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ובשל כך, החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמשים למלא אחר מדיניות זו. מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לשמירה על פרטיותם של המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים או הנאסף על ידה בעת השימוש על ידי המשתמשים באתר ובעת הגלישה בו. השימוש באתר ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות מצדך לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי או להוראה במסמך זה הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לצפות בו. הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא. 1 .המידע המוזן לאתר ו/או נאסף במסגרתו 1.1 .בעת השימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי כגון שמך, כתובתך דוא"ל, מספר טלפון, אמצעי תשלום ששימשו אותך ופרטים אישיים נוספים. זהו מידע שהנך מוסר ביודעין ובהסכמתך החופשית בעת רישום לשירותים באתר ("מידע אישי"). יובהר, כי ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ לה לצורך אספקת השירותים המבוקשים על ידך. על כן, באחדים מן השירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופן השירות המבוקש על ידך. 2.1 .אמנם אין מחובתך למסור לחברה את פרטיך האישיים, ברם החברה לא תוכל לאפשר לך לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם, מבלי שתקבל פרטים אלה ממך. 3.1 .מידע נוסף שנשמר אצלנו הינו מידע סטטיסטי ומצטבר ביחס לשימוש שנעשה על ידך באתר, למשל עמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ( IP (ממנה פנית ועוד. המדובר במידע שנאסף גם ביחס ליתר המשתמשים באתר וככלל הוא אינו כולל זיהוי אישי. 4.1 .פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו באופן מלא או חלקי במאגר המידע של החברה. 2 .מאגר המידע של החברה 1.2 .בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) להלן: "חוק הפרטיות"), אנו מחזיקים במאגר מידע רשום (מס' מאגר: 600001758) (להלן: "מאגר המידע"). 2.2 .במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה ובכפוף להוראות חוק הפרטיות. 3.2 .הנך זכאי לעיין במידע אודותיך המצוי במאגר המידע בהתאם להוראות חוק הפרטיות והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל. 3 .שימוש במידע שהנך מספק לנו ובמידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה על ידך באתר 1.3 .כאמור בעת שימושך באתר החברה עשויה לאסוף מידע אודותיך וכן מידע בדבר אופן השימוש שהנך מבצע באתר. 2.3 .השימוש בנתונים ובמידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות שתפורטנה להלן: 1.2.3 .שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים וניתוח של השימושים שנעשים באתר. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. 2.2.3 .התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך ושיפור האתר כדי שיתאים להעדפותיך. 3.2.3 .הצגת פרסומות של החברה באמצעות שימוש באובייקטים שונים כגון COOKIES בדפי אינטרנט אחרים בהם תגלוש, לרבות ברשתות חברתיות. יובהר כי המידע הנאסף לשם הצגת פרסומות כאמור אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. 4.2.3 .שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או באמצעות SMS) או בכל מדיה אחרת), על מנת (א) ליצור איתך קשר למטרות ניהוליות, כגון שירות לקוחות; אנו עשויים גם לתעד את ההתקשרות איתך, בין היתר על מנת לסייע בפתרון בעיות שאתה עלול להיתקל בהן (ב) להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר (ג) לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע על החברה ובין אם מדובר במידע אודות צדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובין היתר מידע אודות אירועים ופעילויות, מבצעים, הנחות והטבות וכדומה. יובהר כי שליחת מידע פרסומי כפופה להסכמתך בהתאם להוראות סעיף 4 להלן והוראות התקנון. כמו כן, בכל העת עומדת בפניך האפשרות לפנות אלינו בבקשה לחדול מלקבל מידע כאמור, באמצעות קישורים הזמינים בהודעות שתשלחנה אלייך ו/או בפניה בכתב/טלפונית לחברה. 5.2.3 .תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה. 6.2.3 .כל מטרה אחרת כמפורט במסמך זה או בתקנון האתר. 4 .שליחת דיוור 1.4 .הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון החברה לעניין שליחת דיוור. 2.4 .החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או כל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה ו/או בדבר שירותים אשר ניתנים על ידי צדדים שלישיים, מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים וכן הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע. 3.4 .מידע זה ישלח אליך ככל שנתת הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, ו/או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובכללן הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ,(התשס"ח - 2008 ("חוק הספאם"). 4.4 .החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שליחת דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות. 5 .מסירת מידע לצד שלישי החברה אינה משתפת במידע אישי ובמידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים: 1.5 .החברה קיבלה הסכמתך לכך. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. 2.5 .תשתתף בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך. 3.5 .יתכן שנאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק (FACEBOOK( ואחרות, בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני SHARE ו- LIKE .אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית. 4.5 .האתר עשוי לכלול קישוריות לאתרי אינטרנט ולשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. כל מידע המאפשר זיהוי אישי שהנך מספק באתרים או בשירותים של הצד השלישי מסופקים ישירות לצד השלישי וכפופים למדיניות האבטחה והפרטיות שלו. איננו אחראים לתוכן או לפרטיות ולנוהלי האבטחה ולמדיניות של אתרים אלה, שאליהם ניתנה קישורית או גישה דרך האתר. אנחנו מעודדים אותך ללמוד אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של צדדים שלישיים אלה טרם תספק להם מידע אודותיך. 5.5 .לצרכי תחזוקת האתר – אנחנו עשויים לעבוד עם ספקי שירותים על מנת לספק לאתר שירותי פיתוח, תחזוקה שותפת ושירותים אחרים. במידה שהדבר נחוץ על ידי ספקים אלה לשם מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפינו, תינתן להם גישה למידע האישי, כולו או חלקו, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה. 6.5 .לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או לחברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך. 7.5 .מטעמים משפטיים: 1.7.5 .אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. 2.7.5 .אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה. 3.7.5 .במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. 4.7.5 .בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה. 5.7.5 .בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים. 8.5 .אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן: "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 6 .פרסומות של צדדים שלישיים 1.6 .החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהולו וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר. 2.6 .לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת" (BEACONS WEB (במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES ו- BEACONS WEB כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. 7 .אבטחת המידע 1.7 .החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות מקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח את בטחון כל המידע שהנך מספק לנו ו/או מאוחסן באתר. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי מידע זה לא ייתפס, יתגלה, ישתנה או ייהרס עקב הפרה של אמצעי האבטחה שלנו. 2.7 .ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא, והנך מאשר ומסכים כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקרות נסיבות אלה ובשל נזקים שיגרמו לך, ככל שיגרמו, בעטיין. 3.7 .אם נלמד על הפרה של מערכות האבטחה שלנו, ייתכן שננסה להודיע לך באופן אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שסיפקת לנו או בדרך אחרת, כך שתוכל לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים. 8 .שינויים במדיניות הפרטיות מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ככל שנעשה שינוי במדיניות הפרטיות שלנו, נעדכנה בדף האתר ונציין את תאריך העדכון האחרון. אנו ממליצים לך לחזור לדף זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות שלנו. ככל שאינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. 9 .יצירת קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לשלוח פנייתך אלינו לכתובתinfo@gadotbarel.com ,או לשלוח מכתב רשום לכתובת: רחוב חרוץ 6'  תל אביב